[ux_banner label=”máy tính” visibility=”hide-for-medium” height=”43%” bg=”4259″]

[text_box width=”64″ position_x=”100″ position_y=”30″]

THÔNG TIN VÀ CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP 

TẠI ONA GLOBAL

Cơ hội việc làm mỗi ngày

ONA GLOBAL – Quyết liệt, cầu tiến, tận tâm, sáng tạo

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[search]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[button text=”faceboook.com/tuyendungolaglobal” color=”secondary” radius=”99″]

[/col]

[/row]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner label=”mobile” visibility=”show-for-small” height=”43%” height__sm=”46%” bg=”4259″]

[text_box width=”64″ width__sm=”71″ position_x=”100″ position_x__sm=”100″ position_y=”30″ position_y__sm=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]
[section bg_color=”rgb(112, 173, 52)”]

[row]

[col span__sm=”12″ align=”center” color=”light”]

CƠ HỘI VIỆC LÀM 

[ux_image id=”4230″ width=”23″]

[/col]

[/row]

[/section]
[ux_image id=”4274″]

[section bg_color=”rgb(112, 173, 52)”]

[row]

[col span=”8″ span__sm=”12″ color=”light”]

[featured_box img=”4292″ img_width=”152″ pos=”left”]

Nhân viên Digital Marketing ( Full- time)

[/featured_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″]

[button text=”Ứng tuyển” letter_case=”lowercase” color=”white” size=”large” radius=”99″ link=”https://onaglobal.vn/tuyen-dung-marketing/”]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”8″ span__sm=”12″ color=”light”]

[featured_box img=”4292″ img_width=”152″ pos=”left”]

Nhân viên kế toán 

[/featured_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″]

[button text=”Ứng tuyển” letter_case=”lowercase” color=”white” size=”large” radius=”99″]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”8″ span__sm=”12″ color=”light”]

[featured_box img=”4292″ img_width=”152″ pos=”left”]

Content Marketing( Full- time/Part-time)

[/featured_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″]

[button text=”Ứng tuyển” letter_case=”lowercase” color=”white” size=”large” radius=”99″ link=”https://onaglobal.vn/content-marketting/”]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”8″ span__sm=”12″ color=”light”]

[featured_box img=”4292″ img_width=”152″ pos=”left”]

Nhân viên Media

[/featured_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″]

[button text=”Ứng tuyển” letter_case=”lowercase” color=”white” size=”large” radius=”99″ link=”https://onaglobal.vn/nhan-vien-media/”]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”8″ span__sm=”12″ color=”light”]

[featured_box img=”4292″ img_width=”152″ pos=”left”]

Nhân viên Graphic Designer( Part-time)

[/featured_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″]

[button text=”Ứng tuyển” letter_case=”lowercase” color=”white” size=”large” radius=”99″ link=”https://onaglobal.vn/nhan-vien-graphic-designer/”]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”8″ span__sm=”12″ color=”light”]

[featured_box img=”4292″ img_width=”152″ pos=”left”]

Nhân viên video editor ( Part-time)

[/featured_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″]

[button text=”Ứng tuyển” letter_case=”lowercase” color=”white” size=”large” radius=”99″ link=”https://onaglobal.vn/nhan-vien-video-editor/”]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”8″ span__sm=”12″ color=”light”]

[featured_box img=”4292″ img_width=”152″ pos=”left”]

Nhân viên tư vấn & chăm sóc khách hàng

[/featured_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″]

[button text=”Ứng tuyển” letter_case=”lowercase” color=”white” size=”large” radius=”99″ link=”https://onaglobal.vn/tuyen-dung-kinh-doanh/”]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”8″ span__sm=”12″ color=”light”]

[featured_box img=”4292″ img_width=”152″ pos=”left”]

Nhân viên RnD

[/featured_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″]

[button text=”Ứng tuyển” letter_case=”lowercase” color=”white” size=”large” radius=”99″ link=”https://onaglobal.vn/tuyen-dung-rnd/”]

[/col]

[/row]

[/section]

Main Menu